Oprávněnost patnera

Oprávněný žadatel/partner musí splnit všechny následující požadavky.

A) Žadatel/partner splňuje definici oprávněného žadatele/partnera ve výzvě;

B) Žadatel/partner není v insolvenčním řízení;

C) Žadatel/partner s finančním příspěvkem není v likvidaci;

D) Proti žadateli/partnerovi není vedeno exekuční řízení, daňová exekuce nebo vykonávací řízení;

E) Žadatel/partner s finančním příspěvkem splňuje podmínky bezdlužnosti;

F) Žadatel/partner je trestně bezúhonný1;

G) Žadatel/partner s finančním příspěvkem, který je právnickou osobou, identifikuje svoji strukturu vlastnických vztahů dle § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel;

H) Žadatel/partner s finančním příspěvkem, který je právnickou osobou (s výjimkou právnických osob veřejného práva), doloží seznam svých skutečných majitelů v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“);

J) Žadatel splňuje minimální hranici ročního obratu za poslední dvě po sobě jdoucí uzavřená účetní období trvající 12 měsíců (která existují). Žadatel je povinen prostřednictvím přílohy žádosti o podporu prokázat, že roční obrat organizace/společnosti žadatele dosahuje alespoň 20 % částky celkových způsobilých výdajů projektu uvedených v žádosti o podporu. V případě projektů, kde se na realizaci podílí partner/partneři s fin. příspěvkem, může relevantní část odpovídající podílu partnera/partnerů s fin. příspěvkem žadatel prokázat prostřednictvím partnera/partnerů s fin. příspěvkem;

K) Žadatel/partner s finančním příspěvkem má zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu (spolufinancování projektu).

Způsob doložení, výjimky a další informace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 5.2.1 Oprávněnost žadatele.

Dále:

N) Žadatel/partner je povinen prokázat minimálně dvouletou historii, tzn. subjekt žadatele je zapsaný do příslušné evidence/registru minimálně po dobu dvou let do data podání žádosti o podporu v IS KP14+;

O) Žadatel je povinen doložit (např. zřizovací listinou, stanovami, společenskou smlouvou, zakladatelskou listinou atp.) zaměření některé ze svých činností na neformální vzdělávání dětí a mládeže, pokud realizuje alespoň jednu povinně volitelnou aktivitu;

P) Partner je povinen doložit (např. zřizovací listinou, stanovami, společenskou smlouvou, zakladatelskou listinou atp.) zaměření některé ze svých činností na neformální vzdělávání dětí a mládeže.

Post Author: KRDMK, z. s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.