Podrobná specifikace variant

a) Čtenářská gramotnost
Vzdělávání ve formách a metodách směřujících k rozvoji čtenářské gramotnosti dětí a mládeže a k neformálním přístupům v této oblasti. Kurzy mohou být zaměřeny např. na kritické myšlení, orientaci v textu, čtenářské dílny apod.

b) Matematická gramotnost
Vzdělávání v oblasti inovativních forem a metod směřujících k budování pozitivního vztahu k matematice a jejím aplikacím u dětí a mládeže. V této variantě lze uplatnit i kurzy zaměřené na finanční gramotnost.

c) Cizí jazyky
Kurzy zaměřené na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí pro využívání netradičních metod a forem osvojování cizího jazyka, např.:
– hry a netradiční postupy uplatňované při osvojování cizích jazyků;
– využití komunikativního přístupu při osvojování jazykových kompetencí;
– možnosti rozvoje jednotlivých jazykových dovedností;
– osvojování cizího jazyka neformálními metodami;
– metody osvojování cizích jazyků založené na divadle a poezii;
– využívání IT a internetu při osvojování cizích jazyků.

d) Osobnostně sociální rozvoj
Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání zaměřené na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj sebereflexe.
Osobnostní a sociální rozvoj v sobě zahrnuje:
– didaktické schopnosti (vhodné vzdělávací metody, metodická připravenost);
– emoční inteligenci pracovníka, schopnost emoční podpory;
– expresivní schopnosti (srozumitelné vyjadřování, komunikativnost);
– organizační schopnosti a koučink (schopnosti rozhodování a řešení konfliktů, stanovování a dosahování vlastních profesních i osobních cílů), pro management organizace;
– mentoring – zvyšování lektorských a mentorských kapacit pracovníků;
– schopnost sebereflexe (nadhledu nad vlastní prací);
– protipředsudkové vzdělávání;
– prevence syndromu vyhoření.
V této variantě lze absolvovat také kurzy pro posílení občanských kompetencí, např.:
– chování v krizových situacích ohrožujících zdraví člověka;
– znalosti a dovednosti pro demokratické občanství;
– prevence rasismu, xenofobie a extrémismu atd.

e) Inkluze
Vzdělávání k získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti společného vzdělávání a práce s heterogenní skupinou dětí/žáků, tj. začleňování dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí/žáků ohrožených školním neúspěchem do neformálního vzdělávání. V tématu společného vzdělávání mohou být kurzy zaměřeny také na podporu bezpečného klimatu ve skupině, budování týmu a podporu spolupráce se zvláštním zřetelem na děti a žáky s potřebou zvýšené podpory, včetně neformálního vzdělávání zaměřeného na identifikaci a rozvoj nadání každého dítěte/žáka. f) Podnikavost V této variantě je možné absolvovat kurzy zaměřené na metody a formy podpory podnikavosti, např. zakládání fiktivních firem, pozice ve fiktivní firmě, hry a soutěže k podpoře podnikavosti, využití informačních zdrojů pro podnikatelské aktivity, projektová výuka zaměřená na podnikavost atd.

g) Polytechnické vzdělávání
V této variantě lze uplatnit kurzy zaměřené na neformální vzdělávání v přírodovědných a technických oborech formou badatelských aktivit s využitím polytechnických pomůcek. Cílem je popularizace a zatraktivnění technického, přírodovědného a environmentálního vzdělávání včetně motivace dětí a žáků k dalšímu vzdělávání v těchto oborech. Důraz je kladen zejména na interaktivitu a samostatné objevování vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti.

h) ICT
Ve variantě ICT je možné absolvovat kurzy zaměřené na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí pro využívání informačních technologií v neformálním vzdělávání. Kurzy související se zvyšováním informační gramotnosti pracovníků, podpora veškerých činností souvisejících s integrací digitálních technologií do neformálního vzdělávání, např.:
– rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení;
– rozvoj dovedností pracovníků v začleňování digitálních technologií do neformálního vzdělávání;
– využívání evropských vzdělávacích portálů;
– využívání ověřených a garantovaných informačních zdrojů a sociálních sítí v oblasti neformálního vzdělávání;
– rozvoj funkčního a průběžného vzdělávání řídících pracovníků pro oblast strategie rozvoje digitálních technologií a profilace NNO z hlediska moderních technologií.

i) Projektová výuka
V této variantě lze absolvovat kurzy k získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti přípravy a realizace projektů (sestavení projektu, vedení projektu, projektové plánování apod.).

j) Kulturní povědomí a vyjádření
V této variantě mohou pracovníci absolvovat např. kurzy zaměřené na oblast tvůrčího vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí různými formami (výtvarné techniky, hudba, tanec, divadelní umění, literatura, audiovizuální umění atd.).

Post Author: KRDMK, z. s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.