Tábory: Aktualizované informace z MZ ČR k postupu v případě výskytu infekce COVID-19

  • V případě podezření na výskyt infekce COVID-19 nebo při vzniku jakýchkoliv pochybností bezodkladně informovat místně příslušnou krajskou hygienickou stanici/Hygienickou stanici hl. m. Prahy, která rozhodne o dalším postupu na základě posouzení konkrétní epidemiologické situace a místních podmínek.
  • V případě výskytu infekce COVID-19 nebo i jiného infekčního onemocnění s epidemickým výskytem rozhodne o dalším postupu místně příslušná krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hl. m. Prahy, tj. budou uložena příslušná protiepidemická opatření.
  • Doporučuje se ověřit si aktuálnost kontaktních údajů na rodiče/jiného zákonného zástupce dítěte pro případ vzniku zdravotní indispozice u dítěte, a to z důvodu zajištění jeho možného návratu do rodiny. Proto je vhodné s touto povinností seznámit rodiče před zahájením akce.
  • Rodičům/jinému zákonnému zástupci dítěte uložit povinnost hlášení výskytu infekčního onemocnění u dítěte do 14 dnů po návratu z akce místně příslušné krajské hygienické stanici/Hygienické stanici hl. m. Prahy, na jejímž území, tj. v kraji, byla akce pořádána.
  • V okamžiku propuknutí nemoci je nezbytné izolovat všechny nemocné nebo z nákazy podezřelé osob tak, aby bylo zamezeno jejich kontaktu se zdravými osobami. Zvlášť je třeba izolovat úzké kontakty s infekčně nemocnými (například spolubydlící ubytované v bezprostředním sousedství s nemocnou osobou).
  • Z tohoto důvodu musí být prostor pro izolaci připraven k využití kdykoliv. K izolaci musí být předem vyčleněno WC s možností bezprostředního mytí rukou v tekoucí pitné vodě, dle možností teplé, a následné dezinfekce rukou za užití přípravku s plným virucidním účinkem. Bezodkladně bude proveden úklid a dezinfekce prostor, kde byl nemocný (dítě nebo jiná fyzická osoba) ubytován, nebo se pohyboval během epidemiologicky významné doby. Bude zajištěn úklid, provětrání a dezinfekce prostor, kde nemocný pobýval, včetně provětrání lůžkovin a matrací po dobu 24 hodin. Pro všechny infekčně nemocné bude vyčleněno hygienické zařízení a jídelní nádobí. Pokud nelze vyčlenit celé hygienické zařízení, bude pro nemocné (děti i dospělé) vyčleněno a označeno samostatné WC a mycí místo pro hygienu rukou po použití WC (podmínka platí i pro stanové tábory), a to včetně zajištění dezinfekce rukou.  Pokud nejsou hygienická zařízení pro jednotlivé skupiny účastníků oddělena, musí být minimálně WC a výtokové kohouty pro osobní hygienu vyčleněny a označeny zvlášť pro izolaci, osoby vykonávající epidemiologicky závažné činnosti, osoby pečující o nemocné a pro ostatní účastníky akce.
  • Pozornost se musí věnovat i ručníkům, i když ve většině případů mají děti své vlastní textilní, dle epidemiologické situace se může přistoupit k nařízení používání jednorázových ručníků, dezinfekci výtokových kohoutů a dalších kontaktních míst apod. Pro osoby vykonávající epidemiologicky závažné činnosti a potřeby izolace a ošetřovny musí být vždy ručníky jednorázové. K mytí rukou se vždy použije tekuté mýdlo v dávkovači.
  • Z ostatních zásad se nesmí zapomenout na oddělenou a bezpečnou manipulaci s čistým a použitým prádlem, důsledné dodržení požadavku na zajištění průchodu mezi lůžky (tj. dodržení vzdáleností) a na manipulaci s odpadem s důrazem na zajištění příslušných protiepidemických opatření.
  • V případě ošetřování nemocných dětí, resp. dalších osob, musí zdravotník na táboře chránit i své zdraví, a zamezit tím dalšímu šíření nákazy, tzn. měl by používat ochranné pomůcky, mít podmínky pro bezpečné mytí rukou a případnou dezinfekci rukou. Velkou pozornost si zasluhuje bezpečná manipulace s prádlem nemocného a celkově podmínky jeho ošetření.

Zdroj: ČRDM

Post Author: KRDMK, z. s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.