Pozvánka na mimořádnou VS KRDMK

Vážená paní,

Vážený pane,

       obracím se na vás jako na nejvyššího představitele Vaší organizace, která je členem KRDMK, abych Tě informovala o svolání řádného valného shromáždění Krajské rada dětí a mládeže Karlovarska.

        V souladu s ustanovením Stanov KRDMK, článek 5.,  odst. 6 a 7.

Svolávám                                  

  Mimořádné Valné shromáždění členů Krajské rady dětí a mládeže Karlovarska na 23. března 2019 od 10.00 hodin do Chebu, zasedací místnosti KRDMK, Křížovnická 99, Cheb.

Na jeho programu bude:

1.     Zahájení

2.    Volba zapisovatele

3.    Volba mandátní a návrhové komise

4.    Volba volební komise

5.    Schválení JŘ

6.    Zpráva o činnosti KRDMK a aktuální informace

7.    Zpráva o hospodaření KRDMK

8.    Výroční zpráva

9.  Projekt Šablony pro NNO – více informací zde

10.  Rozpočet KRDMK

11.  Plán činnosti – nové projekty, výzvy a akce

12.  Diskuse

13.  Závěr

Podle platných stanov je VS usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů KRDMK. Nebude-li tato podmínka usnášeníschopnosti do jedné hodiny od určeného začátku VS splněna, může svolávající zahájit náhradní VS s totožným programem a na stejném místě po uplynutí jedné hodiny od původně určeného začátku VS.

Náhradní VS je pak usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných.

S pozdravem  Hanka Šnajdrová

Post Author: KRDMK, z. s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.