Šablony

I malé organizace se mohou zapojit do velkého projektu.
Staňte se našimi partnery.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva: Zvyšování kvality neformálního vzdělávání
Předkladatel projektu a koordinátor v Karlovarském kraji: Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska z.s.
Informace a dotazy: krdmk@seznam.cz, 776 204 962

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU A MONITOROVACÍ OBDOBÍ

Termín realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2022

Monitorovací období (důležité pro termíny dokončení jednotlivých šablon):

KDO SE MŮŽE ZAPOJIT – BÝT PARTNEREM V PROJEKTU

 • září 2019 – prosinec 2019
 • leden 2020 – duben 2020
 • květen 2020 – srpen 2020
 • září 2020 – prosinec 2020
 • leden 2021 – duben 2021
 • květen 2021 – srpen 2021
 • září 2021 – prosinec 2021
 • leden 2022 – duben 2022
 • květen 2022 – srpen 2022

Oprávněný partner musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Pravidla a podmínky partnerství jsou uvedeny v kapitole 13 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Nad rámec Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část je umožněno, aby partneři projektu realizovali větší část aktivit uvedených v žádosti o podporu. Realizaci povinné aktivity Řízení projektu zajišťuje vždy žadatel/příjemce dotace.

Oprávněnými partnery jsou:
Právnické osoby, jejichž hlavním cílem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace) v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže. Pro tuto výzvu jsou oprávněnými partnery:

 • spolek;
 • pobočný spolek;
 • ústav;
 • obecně prospěšná společnost;
 • registrovaná církev nebo jimi zřízenou náboženskou společností tzv. církevní právnická osoba;
 • zájmové sdružení právnických osob.

Pobočné spolky jsou povinny být v roli partnerů s finančním příspěvkem, pokud žadatelem/příjemcem bude spolek, který je založil a v rámci projektu bude docházet k finančním tokům mezi spolkem a jím založenými pobočnými spolky. O partnerství podle předchozí věty se nejedná, pokud půjde výhradně o dodavatelsko-odběratelské vztahy, např. pobočný spolek dodá spolku prostory k zajištění vzdělávání.
Jeden subjekt může být uveden jako partner pouze v jedné žádosti o podporu předložené v rámci této výzvy.

Oprávněnost partnera bude kompletně doložena partnerstkou smlouvou a jejími přílohami.

SMLOUVA O PARTNERSTVÍ S FINANČÍM PŘÍSPĚVKEM

S každou zapojenou organizací uzavřeme smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem.

Vzor smlouvy a příloh:

Partnerská smlouva_ŽADATEL

Čestné prohlášení úvodní a závěrečné_PARTNER

Principy partnerství a prohlášení o partnerství_PARTNER

Prohlášení o přijatelnosti_PARTNER_ESF

Prokázání vlastnické struktury_PARTNER

Zkušenosti s prací s cílovou skupinou

Zveřejněné dokumenty slouží nyní pouze k informovanosti zájemců o partnerství. Může dojít k drobným změnám. Dokumenty nevypňujte a neposílejte nám. Jakmile se závazně přihlásíte k partnerství na projektu, vše připravíme a pošleme vám oficiální verze.

CÍLOVÁ SKUPINA

 • účastníci neformálního vzdělávání (děti od 3 let, žáci základních a středních škol);
 • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže;
 • pedagogičtí pracovníci.

PŘEHLED DOSTUPNÝCH ŠABLON (aktivit)

 • aktivita č. 2 – Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání v rozsahu minimálně 8 hodin – realizace do vzdálenosti 10 km – ke stažení zde
 • aktivita č. 3 – Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání v rozsahu minimálně 8 hodin – realizace ve vzdálenosti 10 km a více km – ke stažení zde
 • aktivita č. 4 – Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím vzájemných návštěv bez financování osobních nákladů – ke stažení zde
 • aktivita č. 5 – Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím vzájemných návštěv s financováním osobních nákladů – ke stažení zde
 • aktivita č. 6 – Tandemové neformální vzdělávání (TNV) bez financování osobních nákladů – ke stažení zde
 • aktivita č. 7 – Tandemové neformální vzdělávání (TNV) s financováním osobních nákladů – ke stažení zde
 • aktivita č. 8 – Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání bez financování osobních nákladů – ke stažení zde
 • aktivita č. 9 – Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů – ke stažení zde
 • aktivita č. 10 – Klub v neformálním vzdělávání – 24 hodin – ke stažení zde
 • aktivita č. 11 – Projektový den v klubovně v délce 4 hodin bez financování osobních nákladů– ke stažení zde
 • aktivita č. 12 – Projektový den v klubovně v délce 4 hodin s financováním osobních nákladů– ke stažení zde
 • aktivita č. 13 – Projektový den mimo klubovnu v délce 4 hodin – ke stažení zde

VARIANTY ŠABLON (aktivit)

Aktivity (resp. jednotky aktivit) č. 2, 3, 8 a 9 obsahují následující tematické varianty:

a) čtenářská gramotnost;
b) matematická gramotnost;
c) cizí jazyky;
d) osobnostně sociální rozvoj;
e) inkluze;
f) podnikavost;
g) polytechnické vzdělávání;
h) ICT;
i) projektová výuka;
j) kulturní povědomí a vyjádření.

Žadatel zvolí jednu z variant jednotky aktivity a tu uvede v žádosti o podporu. V případě, že by žadatel chtěl volit více variant (např. 2b, 2e, 2h) uvede jejich výčet a počet zvolených jednotek aktivity každé varianty v žádosti o podporu. Jednotlivé varianty jsou dále v textu přílohy vždy uvedeny pod stejným písmenem, tzn. a) je vždy čtenářská gramotnost, e) vždy inkluze atd.

Podrobná specifikace variant

KOMPLETNÍ ZNĚNÍ VÝZVY A VŠECH DOKUMENTŮ

Kompletní znění výzvy a všech dokumentů najdete zde.

PŘIHLÁŠKA K PARTNERSTVÍ

Chcete se stát partnery projektu?
Promyslete, které šablony (aktivity) dokončíte ve konkrétních monitorovacích obdobích a vyplňte formulář. My se vám následně ozveme ohledně podpisu poratnerské smlouvy.

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY K REALIZACI ŠABLON

UZÁVĚRKA JE 4. 4. 2019 – POZDĚJI PODANÉ PŘÍHLÁŠKY NEBUDEME AKCEPTOVAT

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Post Author: KRDMK, z. s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.